Skip to main content

Sigtuna

Inflytande för Rikshems hyresgäster

- 2024-06-03 - MK -
Det boinflytandeavtaI som vi tecknade med Rikshem i december 2014 gäller fortfarande. Innehållet i avtalet är i stort sett detsamma som i avtalen vi har för SigtunaHems hyresgäster. Avtalet reglerar tillgång till fritidsmedel och gemensamhetslokaler men också parternas rätt och skyldighet till information och samråd.